Our Sections: JAPAN

JAPAN

Junji YAMANO

Secretary: Kyoko HIRANO

Treasurer: Machiko KATO

Fashion Director: Koji FURUKUBO